Návštěvní řád

Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.


Vstup do prostoru areálu kluziště je možný pouze přes hlavní vchod (pokladnu), po zaplacení vstupného.


Návštěvník je povinen ponechat si vstupenku u sebe po celou dobu bruslení a předložit ji na výzvu pořadatele ke kontrole.


V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:


- Vstup na ledovou plochu bez bruslí (Výjimku tvoří doprovod dítěte. Tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě, mladší deseti let)

- Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu

- Sezení na mantinelech

- Přelézání mantinelů

- Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru

- Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím

- Kouření v celém areálu ZIMNÍHO STADIONU

- Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

- Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem

- Házení sněhových koulí

- Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním

- Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.

- Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost

- Pohybovat se v areálu jinde než na vyhrazených cestách

- Z bezpečnostních důvodů je přísný zákaz vstupu na kluziště bez vhodných rukavic (doporučená je i přilba)


Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi.


Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám značně znečištěným, zapáchajícím, nebo vzbuzujícím odpor. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.


Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.


Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé veřejného bruslení, a to písknutím a voláním: „Změna směru“.


Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení.


Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště.


Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, jeho zástupce, nebo službu konající strojník, bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.


Věci jako jsou bundy, boty apod. odkládejte do šatny ŠATNA JE V CENĚ VSTUPNÉHO. Za věci odložené mimo šatnu správa kluziště neručí. Poranění a úrazy se hlásí v pokladně na vrátnici. Zde je možné ošetření nebo přivolání lékařské pomoci. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc návštěvníky, kteří přivolají přísl. pracovníky kluziště a pomohou při poskytování první pomoci. Lékárnička se nachází u dozoru konajícího službu, v pokladně na vrátnici a u strojníků. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (v pokladně na vrátnici).